Підручники для школи

Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 387 Дніпровської міської ради

 

Фінансова діяльність КЗДО № 387 ДМР

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
         
        Затверджений у сумі:
      П'ять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна гривня  49 копійок (5384191,49 грн)
                        (сума словами і цифрами)
         
         
      В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти   департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
      (посада)  
      Олена ЯКОВЕНКО
    (підпис)  
        07.02.2022
       (число, місяць, рік)  
        М.П.
КОШТОРИС         
на 2022 рік
02771078 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №387 Дніпровської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпра
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)
         
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)
         
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    0611010   Надання дошкільної освіти  )
  Код Усього на рік  РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5 004 123,25 380068,24 5 384 191,49
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 004 123,25 х 5 004 123,25
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 380 068,24 380 068,24
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 380 068,24 380 068,24
(розписати за підгрупами)    х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0,00 0,00
(розписати за підгрупами)    х    
 інші надходження, у тому числі:   х    
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х 0,00 0,00
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 5 004 123,25 380 068,24 5 384 191,49
  КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 5 004 123,25 380 068,24 5 384 191,49
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 788 733,00 0,00 3 788 733,00
Оплата праці  2110 3 105 519,00 0,00 3 105 519,00
Заробітна плата 2111 3 105 519,00 0,00 3 105 519,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Суддівська винагорода 2113      
Нарахування на оплату праці 2120 683 214,00 0,00 683 214,00
Використання товарів і послуг 2200 1 215 390,25 380 068,24 1 595 458,49
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 667 163,25 380 068,24 1 047 231,49
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 548 227,00 0,00 548 227,00
Оплата теплопостачання 2271 226 588,00 0,00 226588,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 61 000,00 0,00 61 000,00
Оплата електроенергії 2273 253 277,00 0,00 253 277,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 7 362,00 0,00 7362,00
Оплата енергосервісу  2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
         
Керівник   Ліна КУДРЯ
    (підпис)  
         
         
Начальник відділу централізованої бухгалтерії         
при департаменті  гуманітарної політики         
Дніпровської міської ради №1  (закладів освіти Амур-        
Нижньодніпровського та Індустріального районів)   Вікторія МАТВІЄНКО
    (підпис)  
07.02.2022        
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
* Виноску виключено        
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
         

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад ( ясла – сажок ) № 387»

Дніпровської міської ради

 

 

НАКАЗ

 

17.12.2020р.                                                                                                                                    №   50 -к/тр

Про дотримання  чинного

законодавства щодо отримання,

використання  та обліку благодійних

і (добровільних )внесків від юридичних

та фізичних осіб

 

Відповідно до ст.53 Конституції України, законів України

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.серпня 2000року

№1222( зі змінами) «Про затвердження порядку отримання благодійних

(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки , спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України від 15 квітня 2011 року №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання  благодійних та спонсорських внесків», від 09 квітня 2012 року №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», від 05.09.2013 №1/9-608

«Щодо благодійних внесків» від28.11.2013 №1/9-848»Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 16.09.2019 №65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємну повагу між  учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», з метою дотримання вимог законодавстващодо ефективності  та прозорості використання благодійних внесків,уникнення безсистемних та безконтрольних  зборів коштів  з батьків,попередження зловживань службовим становищем керівником і працівниками ДНЗ № 387, забезпечення доступності, безоплатності освіти

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навально – виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних внесків.

 

2.Заборонити  незаконне збирання коштів працівниками навального закладу.

 

3.Обліковувати  благодійні ( добровільні)  внески від юридичних  та фізичних осіб  через благодійний фонд.

 

4.Не допускати збирання коштів для проведення Новорічних та Різдвяних свят.

 

5.Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку ( банку) для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги навчальному закладу.

 

6.Заборонити примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

 

7.Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження  та використання благодійних внесків.

 

8. Систематично , не рідше одного разу на півріччя та щорічно до 10 січня та 10 червня проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів на батьківських зборах.

 

9. Відповідальним за роботу сайтів щомісячно оновлювати інформацію у  розділі «Фінансова діяльність»,розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

 

10. Даний наказ розмістити на сайті ДНЗ № 387.

 (відповідальний : вихователь – методист Бєлкіна О.В.)

 

11.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Завідувач ДНЗ № 387                                                                                          Л.І.Кудря
 

 

                    Товари, отримані від департаменту гуманітарної політики ДМР

 

№ з/п

Назва товару

Кількість

1

Вогнегасники

4

2

Дезинфектор

7

3

Рушники паперові

20

4

Кулькові ручки

30

5

Олівці

30

6

Еко сумка

3

7

Годинник настінний

5

8

Туалетний папір

77

9

Пакети для сміття

32 уп.

10

Мило рідке «Ромашка», 5 л

25

11

Люмакс «Профі»

15л

12

Люмакс- Хлор

1

13

Амілокс плюс

2 кг

14

Санітайзер для рук «Біотон», 300г

30

15

Інфрочервоний термометр RTS-001YIIONE,

                                                YK-001 AFK

2