Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 387 Дніпровської міської ради

 

Фінансова діяльність КЗДО № 387 ДМР

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
   
             
        Затверджений у сумі:    
      Чотири мільйона дев'ятсот сімдесят дві тисячі сімсот двадцять 4972720 грн    
                        (сума словами і цифрами)  
             
             
      В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти   департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради    
      (посада)      
      Олена ЯКОВЕНКО    
    (підпис)      
        01.02.2024    
       (число, місяць, рік)      
        М.П.    
КОШТОРИС             
на 2024 рік    
02771078 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №387 Дніпровської міської ради    
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)    
м.Дніпра    
(найменування міста, району, області)    
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)    
             
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)    
             
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету    
             
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    0611010   Надання дошкільної освіти  )    
  Код Усього на рік  РАЗОМ     
Найменування загальний фонд спеціальний фонд    
1 2 3 4 5    
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 4972720   4972720    
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4972720 х 4972720    
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х        
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х        
(розписати за підгрупами)    х        
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х        
(розписати за підгрупами)    х        
 інші надходження, у тому числі:   х        
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х        
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х        
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х        
  х ** **    
             
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 4972720   4972720    
  КРЕДИТІВ - усього            
Поточні видатки 2000 4972720   4972720    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 4624959   4624959    
Оплата праці  2110 3790950   3790950    
Заробітна плата 2111 3790950   3790950    
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112          
Суддівська винагорода 2113          
Нарахування на оплату праці 2120 834009   834009    
Використання товарів і послуг 2200 347761   347761    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210          
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220          
Продукти харчування 2230          
Оплата послуг (крім комунальних) 2240          
Видатки на відрядження 2250          
Видатки та заходи спеціального призначення 2260          
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 347761   347761    
Оплата теплопостачання 2271          
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 54684   54684    
Оплата електроенергії 2273 286544   286544    
Оплата природного газу 2274          
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 6533   6533    
Оплата енергосервісу  2276          
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280          
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281          
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282          
Обслуговування боргових зобов'язань 2400          
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410          
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420          
Поточні трансферти 2600          
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610          
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620          
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630          
Соціальне забезпечення 2700          
Виплата пенсій і допомоги 2710          
Стипендії 2720          
Інші виплати населенню 2730          
Інші поточні видатки 2800          
Капітальні видатки 3000          
Придбання основного капіталу 3100          
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110          
Капітальне будівництво (придбання) 3120          
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121          
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122          
Капітальний ремонт 3130          
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131          
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132          
Реконструкція та реставрація 3140          
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141          
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142          
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143          
Створення державних запасів і резервів 3150          
Придбання землі та нематеріальних активів 3160          
Капітальні трансферти 3200          
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210          
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220          
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230          
Капітальні трансферти населенню 3240          
Надання внутрішніх кредитів 4110          
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111          
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112          
Надання інших внутрішніх кредитів 4113          
Надання зовнішніх кредитів 4210          
Нерозподілені видатки 9000          
             
Керівник   Ліна КУДРЯ    
    (підпис)      
             
             
Начальник відділу централізованої бухгалтерії             
при департаменті  гуманітарної політики             
Дніпровської міської ради №1  (закладів освіти Амур-            
Нижньодніпровського та Індустріального районів)   Вікторія МАТВІЄНКО    
    (підпис)      
01.02.2024            
(число, місяць, рік)            
М.П.***            
* Виноску виключено            
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".    
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.    
             

Надходження та використання отриманих коштів благодійної допомоги не надходило. 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:

Три мільйона вісімсот * дев'яносто дев'ять тисяч чотириста сорок п’ять гривень 00 копійок (3899445,00 грн)(сума словами і цифрами )         В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти   департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради                                   Олена ЯКОВЕНКО

                                                                                                                        
 
 
         

КОШТОРИС

на 2023 рік

 

 

 

 02771078 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №387 Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_____________________________ м .Дніпра______________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)__________________________________

 

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)________________________________________

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________

 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

 

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний

фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3 899 445,00

0,00

3 899 445,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

3 899 445,00

X

3 899 445,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

0,00

0,00

надходження від плати за послуеи, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікаціі фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3 899 445,00

0,00

3 899 445,00

Поточні видатки

2000

3 899 445,00

0,00

3 899 445,00

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

3 589 206,00

0,00

3 589 206,00

Оплата праці

2110

2 941 972,00

0,00

2 941 972,00

Заробітна плата

2111

2 941 972,00

0,00

2 941 972,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Суддівська винагорода

2113

 

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

647 234,00

0,00

647 234,00

Використання товарів і послуг

2200

310 239,00

0,00

310 239,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

0,00

0,00

0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

0,00

0,00

0,00

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,00

0,00

0,00

Видатки на відрядження

2250

0,00

0,00

0,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

310 239,00

0,00

310 239,00

Оплата теплопостачання

2271

0,00

0,00

0,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

49 173,00

0,00

49 173,00

Оплата електроенергії

2273

257 121,00

0,00

257 121,00

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

2275

3 945,00

0,00

3945,00

Оплата енергосервісу

2276

0,0(1

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

Обслуговування боргових зобов ’язань

2400

0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

0,00

0,00

0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0.00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

0,00

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти урядам Іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

0,00

 

0,00

 

Директор   Ліна КУДРЯ

 

Начальник відділу централізованої бухгалтери при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ив1 (закладів освіти Амур- Нижньодніпровського та Індустріального районів)

_____________________________ 01.02.2023_____________________________

(число, місяць, рік)

М.П.* * ** ***

 

 

 

Вікторія МАТВІЄНКО

(підпис)

 

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".

 

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

 

                                РОЗРАХУНОК                                        до бюджету на 2023 рік по загальному фонду
по департаменту гуманітарної політики                Дніпропетровської міської ради
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЗДО №387

 

КЕКВ

 

 

 

 

2111 Заробітна плата

 

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади По тарификации

с 01.01.2023 р.

90 358,85 * 12 місяців =

1 084 306,20

грн

Всього

 

 

1 084 306,20

грн

за штатним розкладом

с 01.01.2023 р.

І *

135 651,84 * 12 місяців =

1 627 822,08

грн

Всього

 

 

1 627 822,08

грн

Всього РФЗП

2 712 128,28

грн

 

 

Винагорода (100%)

 

99 263,75 грн

 

 

Допомога на оздоровлення

 

103 458,75 грн

 

 

Заміна відсутнього працівника

 

0,00 грн

 

 

П"ять днів непрацездатности

 

27 121,22 грн

 

 

Всього по КЕКВ 2111

 

2 941 972,00

2 941 972

грн

2120 Нарахування на оплату праці                   2 941     972,00        грн. *22,0%= 647 234,00               647,234

Дошкільні навчальні заклади:

Всього по КЕКВ 2120                               647234,00 грн.
2200 Використання товарів і послуг                                                                                                   310 239,00
2230 Продукти харчування                                                                                                                    0,00

  1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                                               310 239
  2. Оплата теплопостачання                                                                                                               0
  3. Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                 49 173

х.вода                                 1568,00 м3 х 31,36 грн.=                    49 173,00 грн.

31,360 грн,-тариф 1568,00 м3-натуральний показник 

  1. Оплата електроенергії

ел.енергія                             39557 квт х 6,50000 грн.=                   257 121,00 грн

6,500 гри,-тариф 39 557,00 квт.- натуральний показник 

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                    3 945,00 грн.                          3 945                                                                                                                                                                        

 

Всього :                                                                                                                                      З 899 445,00

 

 

Керівник закладу         Ліна КУДРЯ

 

Начальник відділу централізованої бухгалтерії при департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради            № 1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів) Вікторія МАТВІЄНКО 

Провідний спеціаліст Світлана ЩЕГЛАКОВА

 

Благодійних внесків 2022р-2023р. не надходило 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
         
        Затверджений у сумі:
      П'ять мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сто дев'яносто одна гривня  49 копійок (5384191,49 грн)
                        (сума словами і цифрами)
         
         
      В.о. начальника управління освіти, заступник начальника управління освіти   департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради
      (посада)  
      Олена ЯКОВЕНКО
    (підпис)  
        07.02.2022
       (число, місяць, рік)  
        М.П.
КОШТОРИС         
на 2022 рік
02771078 Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №387 Дніпровської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпра
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)
         
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)
         
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    0611010   Надання дошкільної освіти  )
  Код Усього на рік  РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 5 004 123,25 380068,24 5 384 191,49
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 5 004 123,25 х 5 004 123,25
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 380 068,24 380 068,24
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 380 068,24 380 068,24
(розписати за підгрупами)    х    
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0,00 0,00
(розписати за підгрупами)    х    
 інші надходження, у тому числі:   х    
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х 0,00 0,00
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 5 004 123,25 380 068,24 5 384 191,49
  КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 5 004 123,25 380 068,24 5 384 191,49
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 788 733,00 0,00 3 788 733,00
Оплата праці  2110 3 105 519,00 0,00 3 105 519,00
Заробітна плата 2111 3 105 519,00 0,00 3 105 519,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Суддівська винагорода 2113      
Нарахування на оплату праці 2120 683 214,00 0,00 683 214,00
Використання товарів і послуг 2200 1 215 390,25 380 068,24 1 595 458,49
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 667 163,25 380 068,24 1 047 231,49
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 548 227,00 0,00 548 227,00
Оплата теплопостачання 2271 226 588,00 0,00 226588,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 61 000,00 0,00 61 000,00
Оплата електроенергії 2273 253 277,00 0,00 253 277,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 7 362,00 0,00 7362,00
Оплата енергосервісу  2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
         
Керівник   Ліна КУДРЯ
    (підпис)  
         
         
Начальник відділу централізованої бухгалтерії         
при департаменті  гуманітарної політики         
Дніпровської міської ради №1  (закладів освіти Амур-        
Нижньодніпровського та Індустріального районів)   Вікторія МАТВІЄНКО
    (підпис)  
07.02.2022        
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
* Виноску виключено        
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.
         

 

 

 

 

 

 

Комунальний заклад освіти

«Дошкільний навчальний заклад ( ясла – сажок ) № 387»

Дніпровської міської ради

 

 

НАКАЗ

 

17.12.2020р.                                                                                                                                    №   50 -к/тр

Про дотримання  чинного

законодавства щодо отримання,

використання  та обліку благодійних

і (добровільних )внесків від юридичних

та фізичних осіб

 

Відповідно до ст.53 Конституції України, законів України

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 04.серпня 2000року

№1222( зі змінами) «Про затвердження порядку отримання благодійних

(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки , спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки,  молоді та спорту України від 15 квітня 2011 року №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання  благодійних та спонсорських внесків», від 09 квітня 2012 року №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», від 05.09.2013 №1/9-608

«Щодо благодійних внесків» від28.11.2013 №1/9-848»Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 16.09.2019 №65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіру та взаємну повагу між  учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», з метою дотримання вимог законодавстващодо ефективності  та прозорості використання благодійних внесків,уникнення безсистемних та безконтрольних  зборів коштів  з батьків,попередження зловживань службовим становищем керівником і працівниками ДНЗ № 387, забезпечення доступності, безоплатності освіти

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навально – виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних внесків.

 

2.Заборонити  незаконне збирання коштів працівниками навального закладу.

 

3.Обліковувати  благодійні ( добровільні)  внески від юридичних  та фізичних осіб  через благодійний фонд.

 

4.Не допускати збирання коштів для проведення Новорічних та Різдвяних свят.

 

5.Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку ( банку) для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги навчальному закладу.

 

6.Заборонити примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

 

7.Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження  та використання благодійних внесків.

 

8. Систематично , не рідше одного разу на півріччя та щорічно до 10 січня та 10 червня проводити звітування про використання бюджетних та благодійних коштів на батьківських зборах.

 

9. Відповідальним за роботу сайтів щомісячно оновлювати інформацію у  розділі «Фінансова діяльність»,розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

 

10. Даний наказ розмістити на сайті ДНЗ № 387.

 (відповідальний : вихователь – методист Бєлкіна О.В.)

 

11.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Завідувач ДНЗ № 387                                                                                          Л.І.Кудря
 

 

                    Товари, отримані від департаменту гуманітарної політики ДМР

 

№ з/п

Назва товару

Кількість

1

Вогнегасники

4

2

Дезинфектор

7

3

Рушники паперові

20

4

Кулькові ручки

30

5

Олівці

30

6

Еко сумка

3

7

Годинник настінний

5

8

Туалетний папір

77

9

Пакети для сміття

32 уп.

10

Мило рідке «Ромашка», 5 л

25

11

Люмакс «Профі»

15л

12

Люмакс- Хлор

1

13

Амілокс плюс

2 кг

14

Санітайзер для рук «Біотон», 300г

30

15

Інфрочервоний термометр RTS-001YIIONE,

                                                YK-001 AFK

2

 

 

 

 

(посада)  
      Олена ЯКОВЕНКО