Підручники для школи

Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 387 Дніпровської міської ради

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 Звіт

директора Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 387

Дніпровської міської ради

Кудрі Ліни Іларіонівни

перед батьківською громадськістю

та педагогічним колективом 

про роботу закладу протягом 2021-2022 навчального року

 

 Комунальний  заклад  дошкільної освіти функціонує з 1990 року.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпро, вул.Янтарна, 77д

 Комунальний  заклад  дошкільної освіти працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 17.30 – 19.00.

 

       У  Комунальному  закладі  дошкільної освіти (ясла-садок) № 387  функціонує 6 вікових груп. Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 110  місць для дітей від 2-х до 6 років. Групи комплектувались у червні-вересні за заявами батьків.

У 2021-2022 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

·   1 групи для дітей раннього віку;

 ·         5 груп для дітей дошкільного віку.

Станом на 28 травня у нас в садочку перебуває   174 дітей.

Навчально-виховний процес в закладі дошкільної освіти забезпечують 28 працівників: - 13 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 14 педагогів, у тому числі: директор, практичний психолог,  керівник гуртка, 11 вихователів. З них 4 мають повну вищу освіту, 10 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 2 чол., друга категорія – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 5 чол.  На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 2 педагога.       

 Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів ,педагоги зареєстровані на освітніх платформах на яких проходили онлайн-курси, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання» .

Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі КЗДО, робота з самоосвіти.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з ММЦ планом. Річний план 2021-2022н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 

1. Продовження роботи над науково-методичною темою «Соціалізація дітей дошкільного віку через засвоєння вихованцями дошкільного навчального закладу особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки» та реалізацію пріоритетних завдань:

{C}2.  Продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

{C}3.  Розширення і оновлення форм, видів та змісту співпраці з родинами, забезпечення прозорості і відкритості роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

{C}4.  Формування здоровязбережувальної компетентності дітей в умовах дошкільного закладу та родинного виховання.

{C}5.  Поглиблення взаємодії з батьками щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування рис громадянина української держави, свідомої, культурної особистості

 

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

«Спрямовувати роботу педагогічного колективу на формування у дітей системи валеологічних знань про свій організм, з метою розуміння цінності власного життя і здоров'я»

«Формувати у дітей дошкільного віку пізнавального інтересу та естетичного сприймання предметів, об’єктів і явищ навколишньої дійсності засобами музейної педагогіки»

«Розвивати навички соціально-економічної поведінки та споживчої культури дошкільників»

 

Цілеспрямовано і планомірно велась гурткова робота. Протягом року працювали гуртки «Шахова абетка», «Комп’ютерна грамота», «Екологознайка», «Happy English». Були залучені діти середнього та старшого дошкільного віку.

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування цілісної картини світу та життєвої компетенції дошкільника, через освітню лінію «Дитина у природному довкіллі»(зміст Всесвіт; природа космосу)

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

В якості недоліків можна відмітити:

{C}·         недотримання тематичного принципу розподілу лексики та різних мовленнєвих завдань з метою активізації словника кожної дитини, граматичної правильності мови, звукової культури, збагачення мовленнєвого досвіду;

{C}·         недостатня увага приділена об'єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

Рекомендації:

·         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

·         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

- фізкультурні заняття.

- фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- загартовуючі процедури після сну:

- гімнастика пробудження;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Осіннє свято», «Свято Миколая», «Новий рік», «Свято весни", де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу.

Діти всіх груп разом з батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах дитсадка та у групах («Осінній вернісаж», «Мама - найкраще слово на Землі»)

Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

Випускаємо до школи 38 дітей. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

Харчування дітей в закладі дошкільної  освіти у 2021-2022 навчальному році

З боку дируктора протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

При періодичних перевірках групового персоналу по санітарному стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

- місцевого бюджету;

- батьківських коштів за харчування дітей.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

За допомогою бюджетних коштів  в закладі було зроблено поточний ремонт, чистка каналізації, промивка ОП, перевірка заземлення, вогнегасників, замінено фільтри системи доочищення питної води, проведено дезінфекцію приміщень, закуплені миючі засоби та дезінфікуючі, поновлено вуличне освітлення, придбано машину картопле очищувач МОК-150М.

За допомогою батьків придбано пральна машина «Candy; водонагрівач  «Rovnd» на 80л в гр. № 3, зроблено ремонт санвузла; замінені пісочниці в гр.№ 1,5,6;  зроблено ремонт портомийки в гр. № 2,4.

Адміністрація КЗДО «Калинка» висловлює Вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 


 

 

 

 

 

Звіт

завідувача Комунального закладу освіти 

 «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 387»

Дніпровської міської ради

Кудрі Ліни Іларіонівни 

перед батьківською громадськістю 

та педагогічним колективом 

про роботу закладу протягом 2019-2020 навчального року

 

 

 Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1990 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпро

вул.Янтарна, 77д

тел.724-27-23

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 17.30 – 19.00.

 

       У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 387  функціонує 6 вікових груп. Всі групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

• музична зала;

• кімната психологічного розвантаження;

• методичний кабінет;

• медичний блок;

• прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 110  місць для дітей від 2-х до 6 років. Групи комплектувались у червні-вересні за заявами батьків.

У 2019-2020 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

• 1 групи для дітей раннього віку;

• 5 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року дошкільний заклад відвідувало 202 дітей, з них:

• раннього віку – 29 дітей;

• дошкільного віку – 173 дітей;

• випущено до школи – 44 дітей.

Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 33 працівника: - 16 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 15 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник,  керівник гуртка, 12 вихователів. З них 4 мають повну вищу освіту, 11 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 1 чол., , перша категорія – 1 чол., спеціаліст – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 5 чол. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 3 педагоги.       

 Адміністрація дошкільного закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного навчального закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Протягом 2019-2020 навчального року педагогічний колектив працював над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Головна мета виховання соціально компетентної дитини – навчити її  відчувати своє місце у систе¬мі стосунків людей і адекватно пово¬дитися.

Протягом 2019 – 2020 навчального року педагогічний колектив, реалізуючи зміст Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля»  працював  над виконанням наступних завдань:

1. Формування інтелектуальних, культурних та творчих можливостей  дітей,  забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

2. Удосконалення форм, методів та прийомів роботи щодо пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.

3. Формування здоров”язбережувальної компетентності дітей в умовах дошкільного закладу та родинного виховання.

4. Активізація роботи з батьківською громадськістю щодо питань національно-патріотичного виховання, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму.

Цілеспрямовано і планомірно велась гурткова робота. Протягом року працювали гуртки «Шахова абетка», «Комп’ютерна грамота», «До-мі-солька», «Екологознайка», «Happy English». Були залучені діти середнього та старшого дошкільного віку.

      На постійному контролі в адміністрації закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Для здійснення оздоровчої роботи узакладі створено задовільні умови. З дітьми проводяться: казкотерапія, пальчикова гімнастика, психогімнастика, кольоротерапія, загартовуючи процедури, масаж та самомасаж, дихальна гімнастика. 

    Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.

     У структурі захворюваності дітей раннього та дошкільного віку перше місце посідають хвороби верхніх дихальних шляхів, друге – захворювання кістково-м’язової системи, третє – шлунково-кишкового тракту.

  Аналіз захворюваності за період з 01.09.2019 р. по 31.05.2020р. свідчить, що 29% дітоднів пропущено через хворобу дітьми раннього віку, 26% - дітьми дошкільного віку. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. У дошкільному закладі зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.

   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Бэлкыноъ О.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”,  “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входе журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, «Практичний психолог» 

         Для ефективності розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Для реалізації освітніх  завдань інваріативної та варіативної частини Базового компонента використовуємо парціальні програми:

• «Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М. М. Єфименка;

• «Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т. М. Шкваріної;

• «Кольорові долоньки» І. О. Ликової;

•  «Дитяча хореографія. Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років» А. С. Шевчук

• «Шахова абетка» І. Г. Сухін

  Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу. 

  Моніторинг рівня засвоєння вимог  програми «Українське дошкілля» дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. Педагогічна діагностика дозволяє вихователям і вихователю-методисту своєчасно фіксувати рівні розвитку дітей на початок, середину та кінець навчального року. А систематичне відстеження (моніторинг) динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку допомагає визначати необхідні методи надання їм допомоги за кожною освітньою лінією, а також вносити корективи в освітній  процес, як індивідуально для кожної дитини, так і всієї групи в цілому. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння знань згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей:

 Висновок: дані  свідчать про те, що більшість дітей мають високий та середній рівень компетентності.

 Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання у школі. Практичним психологом, вихователем-методистом організоване вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання у школі в квітні 2019 року було обстежено 45 дітей старших груп.

  Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші дошкільники мають у пізнавальній та художньо-естетичній лініях розвитку. Також у дітей здебільшого визначається високий рівень у фізичній лінії розвитку та ігровій діяльності.

   Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. У зв’язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними дошкільного закладу, вихователям та вихователю-методисту рекомендовано продовжувати проводити роз’яснювальні бесіди з батьками щодо підготовки дітей до школи (консультації, дискусії, «круглі столи», тренінгові заняття тощо).

      Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом № 387   здійснює завідувач, педагог вищої кваліфікаційної категорії Кудря Л.І.

   З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у житті дошкільного закладу прийнято такі форми самоврядування:

• піклувальна рада ДНЗ;

• батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

• профспілковий комітет;

• педагогічна рада;

• загальні збори батьків та членів трудового колективу;

• комісія з охорони праці;

• пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:

1.      Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2.      Складання бюджетного запиту на 2020 рік;

3.      Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

4.      Організація роботи щодо охоплення дітей 5-річного віку та обліку дітей мікрорайону. 

5. Організація  роботи  психолого-педагогічного консультативного пункту.

6. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ працює власна сторінка на Інтернет – сайті «Класна оцінка» та «Курс: Дошкілля». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, 3-D подорож, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

7. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. 

 

    Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, дні відчинених дверей, оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції .

  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У дошкільному навчальному закладі працює досвідчений, кваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

         Аналіз виконання норм харчування основних продуктів за 2019 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до державних норм (у середньому – 70%), було раціональним, збалансованим, різноманітним. На 90-100% виконано норми масла вершкового, овочів, картоплі, цукру, олії, хліба, чаю, сира твердого, круп, томатної пасти. Слід відмітити, що в порівнянні з минулим роком поліпшились показники виконання норм в середньому на 15%.

        Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно та в повному обсязі відповідно до заявок. Суворо контролюється якість продуктів від постачальників, умови та терміни реалізації, технологія приготування блюд.

      Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.

        У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (14 чол. безкоштовно), діти-чорнобильці (3 чол. безкоштовно), діти з багатодітної родини ( 4 чол. 50% від вартості харчування), діти учасників АТО (8 чол. безкоштовно), діти тимчасово переміщених осіб (6 чол. безкоштовно), 1 дитина під опікою (безкоштовно).

      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

• Конституція України;

• Конвенції ООН про права дитини;

• Законом України «Про охорону дитинства».

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією закладу  розроблені такі заходи:

• надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дітей;

• формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;

• створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.

             Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей. Упродовж року вихованці отримали теоретичні знання та практичні навички безпечної поведінки в необхідному обсязі: колективні перегляди «Побутові речі для кмітливої малечі», проведення Тижнів безпеки життєдіяльності (листопад, квітень), театралізовані вистави, розваги, конкурси поробок з природного матеріалу «Умілі руки не знають скуки»,    «Найкраща годівничка для птахів»

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим районною радою. Фінансові асигнування на 2019 рік заплановано лише на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників дошкільного навчального закладу, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів).

Виконані основні види робіт:

•  частковий ремонт  харчоблоку, пральні, групових приміщень, партомийок, туалетних кімнат.

• благоустрій території;

•       клеймування вагів та гір

•      фарбування міжкімнатних дверей, підлоги коридорів (1-2 поверхів) 

• двері металопластикові 

•   часткову заміну каналізаційних труб, труб холодної, гарячої води та   опалення

•       промивку опалювальної системи

•       поточний ремонт обладнання на харчоблоці

•       ремонт вентиляції на харчоблоці, в пральні

•       перевірка заземлення

• виписка періодичної преси.

 

Виконано поточні ремонти:

- групових приміщень, музичної зали;

- коридору та сходових прольотів;

- спальної кімнати групи раннього віку, туалету гр. № 3

- системи опалення;

- монтаж контуру заземлення;

 

Замінено:

• двері металопластикові 

- труби теплопостачання, холодної та гарячої води, каналізаційні труби;

- фільтри системи доочищення питної води;

- лампи денного освітлення.

 

Придбано:

- Ліжко дитяче та тумба приліжкова в ізолятор 

- Мойка 

- Шафа для посуду в гр..№ 3

- Стіл в портомийку

- Тумба для питного режиму

- будівельні матеріали;

- посуд;

- медичне обладнання;

- канцтовари, методичну літературу, господарчі товари, миючі засоби.

 

Здійснено обслуговування:

-  орг.техніки;

- побутової техніки;

- системи опалення;

-  лічильників;

- вагів та гир.

 

Проведено:

- омолодження дерев;

- лабораторні дослідження СЕС (колораж готової продукції, дослідження піска, води, продуктів харчування, смиви на БТКП, стерильність на баканаліз, аналіз води при заміні фільтрів доочищеної питної води).

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виовного процесу.