Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 387 Дніпровської міської ради

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 Звіт

директора Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 387

Дніпровської міської ради

Кудрі Ліни Іларіонівни

перед батьківською громадськістю

та педагогічним колективом 

про роботу закладу протягом 2022-2023 навчального року

 

 Комунальний  заклад  дошкільної освіти функціонує з 1982 року.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпро, вул.Янтарна, 77Д

 Комунальний  заклад  дошкільної освіти працює в дистанційному режимі.

 

       У  Комунальному  закладі  дошкільної освіти (ясла-садок) № 387  функціонує 6 вікових груп. Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 115  місць для дітей від 2-х до 6 років. Групи комплектувались у червні-вересні за заявами батьків.

У 2023-2024 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

·   1 групи для дітей раннього віку;

 ·         5 груп для дітей дошкільного віку.

Станом на 28 травня у нас в садочку перебуває   128 дітей.

Навчально-виховний процес в закладі дошкільної освіти забезпечують 28 працівників: - 13 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 14 педагогів, у тому числі: директор, практичний психолог,  керівник гуртка, 11 вихователів. З них 4 мають повну вищу освіту, 10 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 2 чол., друга категорія – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 4 чол.  На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 2 педагога.       

 Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів ,педагоги зареєстровані на освітніх платформах на яких проходили онлайн-курси, а також шляхом навчання педагогів без відриву від роботи у ВУЗах за спеціальністю «Дошкільне виховання» .

Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі КЗДО, робота з самоосвіти.

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з ММЦ планом. Річний план 2023-2024н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 

1. Продовження роботи над науково-методичною темою «Соціалізація дітей дошкільного віку через засвоєння вихованцями дошкільного навчального закладу особистісних цінностей, соціальних норм та моделей поведінки» та реалізацію пріоритетних завдань:

{C}2.  Продовження роботи по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

{C}3.  Розширення і оновлення форм, видів та змісту співпраці з родинами, забезпечення прозорості і відкритості роботи закладу через контент веб-сайту, спільнот відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

{C}4.  Формування здоровязбережувальної компетентності дітей в умовах дошкільного закладу та родинного виховання.

{C}5.  Поглиблення взаємодії з батьками щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування рис громадянина української держави, свідомої, культурної особистості

 

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

«Спрямовувати роботу педагогічного колективу на формування у дітей системи валеологічних знань про свій організм, з метою розуміння цінності власного життя і здоров'я»

«Формувати у дітей дошкільного віку пізнавального інтересу та естетичного сприймання предметів, об’єктів і явищ навколишньої дійсності засобами музейної педагогіки»

«Розвивати навички соціально-економічної поведінки та споживчої культури дошкільників»

 

Цілеспрямовано і планомірно велась гурткова робота. Протягом року працювали гуртки «Шахова абетка», «Комп’ютерна грамота», «Екологознайка», «Happy English». Були залучені діти середнього та старшого дошкільного віку.

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування цілісної картини світу та життєвої компетенції дошкільника, через освітню лінію «Дитина у природному довкіллі»(зміст Всесвіт; природа космосу)

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

В якості недоліків можна відмітити:

{C}·         недотримання тематичного принципу розподілу лексики та різних мовленнєвих завдань з метою активізації словника кожної дитини, граматичної правильності мови, звукової культури, збагачення мовленнєвого досвіду;

{C}·         недостатня увага приділена об'єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

Рекомендації:

·         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

·         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

- фізкультурні заняття.

- фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- загартовуючі процедури після сну:

- гімнастика пробудження;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Осіннє свято», «Свято Миколая», «Новий рік», «Свято весни", де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу.

Діти всіх груп разом з батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах дитсадка та у групах («Осінній вернісаж», «Мама - найкраще слово на Землі»)

Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

Випускаємо до школи 38 дітей. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

- місцевого бюджету.

За допомогою бюджетних коштів в закладі проводилась робота по обладнанню найпростішого укриття, замінено комунікація тепло, водо та каналізаційних систем, проводтлись роботи по встановленні пожежної сигналізації,промивка ОП, перевірка заземлення, вогнегасників, проведено дезінфекцію приміщень, закуплені миючі засоби та дезінфікуючі.