Підручники для школи

Індустріальний район. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 387 Дніпровської міської ради

 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

    Навчально-виховна робота КЗДО будується на основі наступних програмно-методичних  документів:

 

 

 

 Комплексні освітні програми:

·        Базовий компонент дошкільного освіти.

·        Програма розвитку  дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 

Парціальні освітні програми:

·        «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років. Лохвицька Л.В.

·        «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку. Борщ Р.М., Самойлик Д.В.

·        «Граючись вчимося. Англійська мова». Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.

 

  • «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку. Єфименко М.М.
  • «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей  дошкільного віку, Лохвицька Л.В.

 

Програма розвитку дитини дошкільного віку          "Українське дошкілля"

 

З 2017 року затверджена нова редакція програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля".

Концептуальна ідея програми  полягає у вироблені оптимального варіанту реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти; сучасних підходах до розвитку, навчання і виховання дитини раннього (третій рік життя) та дошкільного віку.

Мета програми - реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюваності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та ціннісного підходу.

Завдання програми розглянуті крізь призму Базового компонен­та дошкільної освіти. Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього про­цесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, систем­ності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.

Програма відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти: реалізація особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти, прилу­чення дітей до системи цінностей, культури, традицій українського на­роду, формування в дошкільників цілісної картини світу.

Багато уваги у програмі відведено освітній лінії “Особистість дити­ни”. У ній виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров’я як до цінності, розви­ток рухової активності дитини.

Програма “Українське дошкілля” включає завдання з ознайомлення дошкільників із пожежною безпекою, правилами дорожнього руху, безпекою в побуті, поведінкою з незнайомими людьми, безпекою на природі.

Освітня лінія “Дитина в соціумі” представлена розділами: “Фор­мування основ духовно-моральних якостей”, “Народознавство”, а у се­редньому та старшому дошкільному віці також додано розділ “Основи правової культури”.

Програма “Українське дошкілля” орієнтує на розширення кола уяв­лень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділ “На­родознавство” включає ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами, зви­чаями і традиціями, національною кухнею та народними ремеслами. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до на­родознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче.

Зміст освітньої лінії “Дитина у природному довкіллі” спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної куль­тури дошкільника. Неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи.

Освітня лінія “Дитина у світі культури” представлена двома розді­лами: “Предметний світ” та “Світ мистецтва”.

Підрозділ “Предметно-практична діяльність” включає трудову діяль­ність, а в середньому та старшому дошкільному віці ще основи економіч­ної культури.

Розділ “Світ мистецтва” включає такі види дитячої художньої діяльності: літературна, музична, театральна, образотворча. Викори­стовуючи такий великий спектр діяльності з дітьми, вихователь має змогу збагачувати духовний світ дитини, розвивати уяву, почуття. Програма передбачає збагачення образотворчої діяльності дітей (малю­вання, аплікація, ліплення) через використання виробів декоративно- ужиткового мистецтва України та різних інноваційних технік малюван­ня й аплікації.

Враховуючи те, що провідною діяльністю дітей дошкільного віку є гра, у програмі виокремлено освітню лінію “Гра дитини”. У ній розгляну­то такі види ігор, як: рольові, конструкторсько-будівельні, дидактичні, народні, рухливі, настільно-друковані, театралізовані та ігри на розви­ток креативності. Особливо багата тематика народних ігор. Також подано орієнтовну тематику кожного виду ігор.

Освітня лінія “Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі” побудова­на за напрямами “Сенсорні еталони”; “Елементарні математичні уявлен­ня”. Діти старшого дошкільного віку розв’язують нескладні завдання з народної математики.

Запорукою якісної освіти є мовленнєвий розвиток дошкільника. Тому в освітній лінії “Мовлення дитини” уточнено й конкретизовано завдання з формування правильної звуковимови, збагачення та активізації лексич­ного запасу, оволодіння граматично-правильним мовленням, зв’язним мовленням. Уведено напрям роботи “Мовленнєвий етикет”. У програмі одним зі складників мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів грамоти та підготовки руки до письма. Осо­бливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей стар­шого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

 

Показники компетентності, якими закінчується кожна освітня лінія програми, вихователь може використати для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року.

У додатках подано орієнтовний перелік музичного репертуару та художньої літератури. Враховуючи те, що форми та напрямки роботи з батьками стосуються усіх вікових груп, розділ “Співпраця із сім’єю” винесений в додатки.

Програма розвитку дітей дошкільного віку “Українське дошкілля” відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

 

 

 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти у Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла – садок )  №387

Дніпровської міської ради

 

№ з/п

Найменування програм та навчально-методичних посібників, які використовуються

Наявність

Ким затверджено (схвалено)

Рік затвердження

1.

Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти)

Наук.кер. Піроженко Т.О.

так

Наказ МОН від 12.01.2021 № 33

2021

Програми (комплексні, парціальні)

Комплексні програми

2.

Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 8 років

так

Лист МОН

від 09.11.2015 № 1/11-16163

2015

Парціальні програми

3.

Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально-методичний посібник

так

Лист ІІТЗО

від 05.05.2015 № 14.1/12-Г-255

2015

4.

Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації

так

Лист ІМЗО

від 28.07.2015 № 14.1/12-Г-952

2015

5.

Мудрі шахи. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку

так

Лист ІІТЗО

від 05.05.2015 № 14.1/12-Г-262

2015

6.

Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку.

Парціальна програма для закладів дошкільної освіти

так

Лист ІМЗО

від 12.09.2015 № 22.1/12-Г-46

2015

7.

STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку

так

Лист ІІТЗО

від 14.07.2020 № 22.1/12-Г-274

2020

8.

Про себе треба знати, про себе треба дбати.

Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку

так

Лист ІІТЗО

від 08.11.2013 № 14.1/12-Г-632

2013

9.

Україна – моя Батьківщина

Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку

так

Лист ІМЗО

від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-85

2016

10.

Вчимося жити разом

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4-х до 6-7 років

так

Лист ІМЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-363

2016

11.

«Скарбниця моралі». Програма з морального виховання дітей дошкільного віку

так

Лист ІІТЗО

від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1359

2014

Навчально-методичні, методичні посібники, методичні рекомендації, збірки, хрестоматії

Загальні питання організації освітнього процесу і життєдіяльності дітей

12.

Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний підхід до оцінки розвитку дитини.

Карабаєва І.І, Савінова Н.В.

так

Лист ІІТЗО

від 22.06.2016 № 2.1/12-Г-404

2016

13

Організаційно-розпорядча документація дошкільного навчального закладу.

Панасюк Т.В., Омельяненко Н.В., Ільченко Л.І.

так

Лист ІІТЗО

від 22.06.2016 № 2.1/12-Г-403

2016

Ранній вік

14.

Методика розвитку мовлення і навчання рідній мові дітей раннього віку.

Богуш А.М., Маліновська Н.В.

так

Лист ІІТЗО

від 17.02.2016 № 2.1/12-Г-58

2015

Особистість дитини

15.

Планування занять з фізичної культури для дітей раннього та дошкільного віку.

Випуск 1. Осінній цикл: вересень-жовтень-листопад

Єфименко М.М., Бочков П.М.

так

Лист ІІТЗО

від 11.11.2015 № 2.1/12-Г-62

2015

16

Планування занять з фізичної культури для дітей раннього та дошкільного віку.

Випуск 2.

Зимовий цикл: грудень-січень-лютий

Весняний цикл: березень-квітень-травень

Літній цикл: червень-липень-травень

Єфименко М.М., Бочков П.М.

так

Лист ІІТЗО

від 28.12.2015 № 2.1/12-Г-153

2015

17.

Дошкільнятам про сталий розвиток. Маленькі люди великого світу. Навчально-методичний посібник для вихователів дітей молодшого дошкільного віку.

Гавриш Н.В., Пометун О.І.

так

Лист ІМЗО

від 28.12.2015 № 22.1/12-Г-156

2015

18.

Дошкільнятам про сталий розвиток. Діємо разом. Навчально-методичний посібник для вихователів дітей 5-го року життя.

Гавриш Н.В., Пометун О.І.

так

Лист ІМЗО

від 03.03.2017 № 22.1/12-Г-100

2017

Дитина в соціумі

19.

Соціальний розвиток дитини. Діти 5-го року життя.

Поніманська Т.І., Козлюк О.А., Дичківська І.М. та ін.

так

Лист МОН України

від 12.07.2013 № 1/11-11414

2013

20.

Вчимося жити разом

Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4-х до 6-7 років

Піроженко Т.О., Хартман О.Ю., Палієнко К.В. та ін.

так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-363

2016

Дитина  природному довкіллі

21.

Дошкільнятам про світ природи. Діти п’ятого року життя.

Бєлєнька Г.В., Половіна О.А.

так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-369

2016

22.

Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік.

Бєлєнька Г.В., Половіна О.А., Науменко Т.С.

так

Лист МОН України

від 12.07.2013 № 1/11-11415

2013

Дитина в світі мистецтва

23.

Дитяча хореографія

Навчально-методичний посібник. Шевчук А.М.

Так

Лист ІІТЗО

від 05.05.2015 № 2.1/12-Г-255

2015

Гра дитини

24.

Ігрова діяльність дошкільника. Молодший дошкільний вік.

Піроженко Т.О., Зав’язун Т.В.

Так

Лист ІІТЗО

від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-86

2016

25.

Шаховими стежинами. Методичний посібник.

Купрієнко В.І., Ходосенко О.Ю., Сандакова О.Д.

Так

Лист ІІТЗО

від 28.12.2015 № 2.1/12-Г-159

2015

26.

Українські народні дитячі рухливі ігри, забави та розваги.

Яловська О.О., Романюк Т.В.

Так

Лист ІІТЗО

від 05.05.2015 № 14.1/12-Г-265

2015

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

27.

Формування математичної компетентності дітей 4-го року життя.

Зайцева Л.І.

Так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-364

2016

28.

Формування математичної компетентності дітей 5-го року життя.

Зайцева Л.І.

Так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-365

2016

29.

Формування математичної компетентності дітей 6-го року життя.

Зайцева Л.І.

Так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-366

2016

Мовлення дитини

30.

Розвиток мовлення дітей п’ятого року життя

Богуш А.М., Гавриш Н.В.

Так

Лист ІІТЗО

від 22.06.2016 № 2.1/12-Г-405

2016

31.

Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності: діагностико-розвивальний комплекс.

Калмикова Л.О.

так

Лист ІІТЗО

від 22.06.2016 № 2.1/12-Г-362

2016

33.

Вчимося складати розповіді. Навчання дітей 5-го року життя розповідання за сюжетними картинками.

Богуш А.М., Гавриш Н.В.

Так

Лист ІІТЗО

від 25.03.2016 № 2.1/12-Г-87

2016

Навчальні посібники, альбоми, робочі зошити для дітей

Дитина в світі мистецтва

34.

Альбом з малювання для дітей для дітей 6-го року життя, у 2 ч.

Панасюк І.С.

Так

Лист ІМЗО

від 24.10.2018 № 22.1/12-Г-974

2018

35.

Альбом з аплікації та ліплення для дітей 6-го року життя, у 2 ч.

Яковлєва Н.В.

Так

Лист ІІТЗО

від 25.12.2014 № 14.1/12-Г-1859

2014

36.

Альбом з малювання для дітей для дітей 3-го року життя, у 2 ч.

Панасюк І.С.

Так

Лист ІМЗО

від 24.10.2018 № 22.1/12-Г-972

2018

37.

Альбом з аплікації та ліплення для дітей 4-го року життя, у 2 ч.

Яковлєва Н.В.

Так

Лист ІІТЗО

від 25.12.2014 № 14.1/12-Г-1857

2014

38.

Альбом для малювання для дітей середнього дошкільного віку. Зима-весна

Так

Лист ІІТЗО

від 12.05.2014 № 14.1/12-Г-683

2014

39.

Альбом з малювання для дітей для дітей 4-го року життя, у 2 ч.

Панасюк І.С.

Так

Лист ІМЗО

від 04.05.2018 № 22.1/12-Г-973

2018

40.

Альбом з аплікації для дітей для дітей 4-го року життя.

Панасюк І.С.

Так

Лист ІМЗО

від 04.05.2018 № 22.1/12-Г-242

2018

Мовлення дитини

41.

Мовлення дитини. Для дітей дошкільного віку.

Федієнко В.В., Уварова Т.А.

Так

Лист ІІТЗО

від 12.05.2014 № 14.1/12-Г-681

2014

 

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

42.

Математика та логіка. Для дітей середнього дошкільного віку.

Федієнко В.В., Волкова Ю.С.

Так

Лист ІІТЗО

від 12.05.2014 № 14.1/12-Г-680

2014

43.

Математична скринька: робочий зошит для дітей 4-го року життя.

Зайцева Л.І.

Так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-367

2016

44.

Математична скринька: робочий зошит для дітей 5-го року життя.

Зайцева Л.І.

Так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-368

2016

45.

Математична скринька: робочий зошит для дітей 6-го року життя.

Зайцева Л.І.

Так

Лист ІІТЗО

від 13.06.2016 № 2.1/12-Г-374

2016

Дитина  природному довкіллі

46.

У світі природи. Робочий зошит для дітей 5-6 років

Мечник Л.А., Вітушинська Н.І., Пилипів О.Я.

Так

Лист ІІТЗО

від 20.02.2014 № 14.1/12-Г-149

2014

47.

Природне довкілля. Для дітей дошкільного віку.

Федієнко В.В., Волкова Ю.С.

Так

Лист ІІТЗО

від 12.05.2014 № 14.1/12-Г-681

2014

Наочні посібники

48.

Розповідаємо разом. Методичний комплект (методичні рекомендації, альбом сюжетних картин)

Богуш А.М., Гавриш Н.В.

Так

Лист ІІТЗО

від 18.06.2015 № 14.1/12-Г-531

2015